Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.


WAŻNE INFORMACJE:

ZARZĄD

STATUT

NASZ SPRZĘT


 

LICZNIK ODWIEDZIN


 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu ul. Włoszczowska 10, 29-120 Kluczewsko kontakt: osp_dobromierz@vp.pl tel:781 961 738

Statut

STATUT

Ochotniczej Straży Pożarnej

w Dobromierzu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu zwana dalej OSP.

§2.

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.-prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.

§3.

Siedzibą OSP jest Dobromierz.

§4.

Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości w rejonie pomocy wzajemnej.

Dla właściwej realizacji celów statutowych OSP może prowadzić działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.

§5.

Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.

§6.

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie może być również członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji

§7.

Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§8.

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

§9.

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami.

2. Branie udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

4. Rozwijanie wśród lokalnej społeczności oraz członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej.

5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.

6. Działanie na rzecz ochrony środowiska.

7. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.

8. Aktywizowanie i integrowanie środowisk lokalnych.

9. Wspieranie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i informatycznego.

10.Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób i grup społecznych.

11.Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.

12. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.

13. Promowanie inicjatyw i liderów lokalnych.

14. Wspieranie inicjatyw oddolnych.

15. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zaangażowanych zwolnieniami z pracy na obszarach wiejskich.

16. Wspieranie działań na rzecz ekologii oraz integracji europejskiej.

 

§10.

Zadania i cele wymienione w § 9 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:

1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.

2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.

3. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.

4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarna w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.

5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.

6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno - wychowawczej i kulturalno - oświatowej.

7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczna.

8. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, kursów językowych, debat, odczytów, dyskusji, imprez kulturalnych, wystaw, konkursów.

9. Organizowanie spotkań, wycieczek.

10. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych funduszy.

11. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej.

§11

1.Działalność określona w §9 i §10 jest wyłączną działalnością statutową OSP i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

2.Przedmiot działalności nieodpłatnej lub odpłatnej określa zarząd OSP.

 

ROZDZIAŁ III.

Członkowie ich prawa i obowiązki.

§12.

Członkiem OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełna zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgoda ustawowych przedstawicieli i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz.104 ).

§13.

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

 

§14.

Członkowie OSP dzielą się na :

1. Członków czynnych.

2. Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.

3. Wspierających .

4. Honorowych.

§15.

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złoży przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia".

§16.

1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.

2. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16 - 18 lat mogą być wybierani do władz OSP.

3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz w miejscu zamieszkania.

4. Zasady tworzenia MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.

§17.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalności. Członek wspierający - osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:

1. Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP z głosem doradczym

2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

§18.

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§19.

Członkowie czynni i honorowi maja prawo:

1. Wybierać i być wybierani do władz OSP,

2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,

3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP,

4. Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,

5. Używać munduru i odznak.

§20.

Do obowiązków członka czynnego należy:

1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,

2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP,

3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,

4. Dbać o mienie OSP,

5. Regularnie opłacać składki członkowskie

§21.

Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno - techniczną.

§22.

Członkostwo ustaje na skutek:

1. dobrowolnego wystąpienia z OSP,

2. wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,

3. skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich, za okres przekraczający 1 rok,

4. likwidacji OSP,

5. śmierci,

6. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§23.

Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP.

Od uchwały przysługuje prawo odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w §19 i § 20 niniejszego statutu.

§24.

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowania będące w dyspozycji OSP.

ROZDZIAŁ IV

Władze stowarzyszenia OSP

§25.

Władzami OSP są:

1. Walne zebranie,

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna.

A. Walne zebranie

§26.

Walne zebranie jest najwyższą władza OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie od 5 - 9 członków zarządu, trzech członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§27.

Do kompetencji walnego zebrania należy:

1. Podejmowanie uchwał o zmianach statutu i rozwiązaniu OSP.

2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej
z ich działalności.

3. Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP.

4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowania decyzji o jej zmianie.

5. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego zarządu, na wniosek komisji rewizyjnej.

6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłaszanych przez członków OSP.

7. Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP.

8. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych.

9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.
10. Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.

§28.

Przebieg walnego zebrania oraz podjęcie na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów

§29.

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

§30.

Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§31.

Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:

1. Z własnej inicjatywy,

2. Na żądanie komisji rewizyjnej OSP,

3. Na żądanie 1/2 liczby członków OSP,

4. Na żądanie Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej.

§32.

Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

§33.

Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§34.

Walne Zebranie Członków jest prawomocne:

1.W pierwszym terminie w obecności co najmniej1/2 ogólnej liczby członków;

2.W drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

§35.

Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

Wybory tajne przeprowadzone mogą być w dwojaki sposób:

Prezes wybierany jest imiennie w głosowaniu tajnym.

Cały zarząd wybierany jest w sposób tajny.

 

•B. ZARZĄD

§36.

1. W przypadku wyborów jawnych i tajnych Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcje wiceprezesa.

2. W przypadku wyboru Prezesa w wyborach tajnych:

· kandydatów do Zarządu na poszczególne funkcję wyznacza nowo wybrany Prezes,

· każda kandydatura musi być przegłosowana przez walne zebranie zwykłą większością głosów,

· kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie,

· kandydat musi być członkiem naszej jednostki

3. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczających 1/3 ustalonego składu.

§37.

Do zadań zarządu należy:

1. Reprezentowanie interesów OSP.

2. Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania.

3. Zwoływanie walnego zebrania.

4. Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu.

5. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian.

6. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością.

7. Opracowanie projektu rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zgromadzeniu.

8. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu.

9. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.

10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.

11. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.

12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.

13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.

14. Zarządzanie majątkiem i funduszami OSP.

15.Realizacja projektów/grantów o dofinansowanie przedsięwzięć.

16.Zatrudnienie i zwalnianie pracowników oraz ustalanie okresu zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników.

17. Podejmowanie decyzji o członkostwie w innych krajowych i międzynarodowych organizacjach.

§38.

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

§39.

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb co najmniej jeden raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu.

§40.

Umowy, akty prawne oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes jednoosobowo lub wiceprezes i skarbnik.

§41.

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno - techniczną jednoosobowo, w formie rozkazów i poleceń.

Do naczelnika straży należy:

1. Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczeniu członków OSP do wykonania zadań operacyjno - technicznych.

2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.

3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.

4. Kierowanie przeciwpożarowa działalnością zapobiegawczą.

5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo - gaśniczych.

6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.

7. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

 

§42.

Za wzorowe wykonywanie zadań operacyjno - technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia.

1. Pochwałę ustną.

2. Pochwałę w rozkazie naczelnika straży.

3. Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody.

4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§43.

Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno - technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

1. Upomnienie ustne.

2. Nagana w rozkazie naczelnika straży.

3. Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

 

C. KOMISJA REWIZYJNA

§44.

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.

2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.

3. Przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.

4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

§45.

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§46.

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§47.

Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze OSP

§48.

 

1.Majątek i fundusze OSP powstają z:

· Składek członkowskich,

· Dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

· Dochodu z majątku i imprez,

· Ofiarności publicznej,

· Wpływów z działalności gospodarczej,

· Kredytów i pożyczek,

· Dotacji pozyskanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i budżetu państwa

2.OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.

3.Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.

4.Składki członkowskie powinny być wpłacane do 31 marca każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w terminie 1 miesiąca od dnia poinformowania ich o przyjęciu jako członków OSP.

5. Składek członkowskich nie płacą:

· Członkowie honorowi,

· Członkowie MDP do ukończenia 18 roku życia,

6. Funduszami i majątkiem OSP zarządza Zarząd OSP.

ROZDZIAŁ VI

Zmiany statutu i rozwiązanie OSP

§49

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§50

Wniosek o rozwiązanie OSP, względnie zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§51

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§52

W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.

§53

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.

23.06.2013r.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?